Szukaj
Close this search box.

Polityka Prywatności

WWW.FREZUJEMY.COM

Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Relf Sp. z o.o / www.relf.pl z siedzibą przy ulicy Bielska 48, 43-200 Pszczyna.

Kontakt korespondencyjny adres ul. Bielska 48, 43-200 Pszczyna lub/oraz wysyłając e-mail na adres: [email protected]
Informacje o celach przetwarzania danych osobowych.

Twoje Dane osobowe zbierane za pomocą strony www.frezujemy.com będą przetwarzane przede wszystkim w związku z prowadzeniem działań marketingowych oraz w związku z zapewnieniem komunikacji.
Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach związanych z gromadzeniem informacji o osobach zainteresowanych organizowanymi wydarzeniami.
Mogę gromadzić także dane osobowe dotyczące innych osób reprezentujących osoby, na przykład odbiorców korespondencji i gości. Przetwarzanie tych danych odbywa się przeważnie w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa lub działaniami jakie podejmuję w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat możesz znaleźć bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone za pomocą strony internetowej www.frezujemy.com, której jestem Administratorem Danych Osobowych, są pozyskiwane w bezpośrednio od osób których dotyczą za pomocą wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego i na podstawie połączeń nawiązywanych przez przeglądarkę stron WWW z naszym serwerem.
Dane te przetwarzam głównie przy wykorzystaniu systemów informatycznych w sposób zautomatyzowany, a w przypadku pozyskiwania danych przekazanych w korespondencji pisemnej także w sposób manualny.
Na stronie podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To partnerzy z którymi współpracuję, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na stronie, a także usługi, które dostarczam.
Dane osobowe, które nam przekazujesz bezpośrednio.

Dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem Danych, pozyskuję od Ciebie bezpośrednio w procesie wiadomości e-mail lub telefonicznej i korespondencji pisemnej. Zawierają one przede wszystkim dane zadeklarowane przez osobę której dotyczą, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
W przypadku świadczenia za pomocą strony www.frezujem.com innych usług możesz zostać poproszony o podanie większej ilości danych – ale tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jeśli wyrazisz na to zgodę.
Dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

W trakcie korzystania ze strony internetowej www.frezujemy.com pozyskuję również dane dostarczane przez Twoją przeglądarkę lub Twoje urządzenie, z którego korzystasz łącząc się z siecią Internet. Dane te przede wszystkim dotyczą sposobu korzystania ze strony internetowej i służą do monitorowania zainteresowania ofertą i wydarzeniami, ulepszania zastosowanych rozwiązań. Informacje te mogą dotyczyć adresu IP Twojego połączenia z siecią Internet, typu przeglądarki WWW, typu systemu operacyjnego, czasu jaki spędzasz na naszych stronach WWW, ofert które przeglądasz i wybierasz.
Informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe, w stosunku do których jestem Administratorem Danych Osobowych przetwarzane są przede wszystkim w związku marketingiem moich ofert i wydarzeń.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w celu umożliwienia komunikacji jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora Danych Osobowych realizowany w związku prowadzeniem dokumentacji w celach dowodowych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami.
Dane osobowe mogą być przetwarzane również w związku z realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celu realizacji umowy lub na podstawie zgody wyrażonej w trakcie zbierania danych lub ich przetwarzania.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat możesz znaleźć bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o okresie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane są przez do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przetwarzane są przez nas przez okres świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w związku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat możesz znaleźć bezpośrednio za każdym razem w procesie pozyskiwania danych osobowych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych.

Dane osobowe będą udostępniane pracownikom zgodnie z uprawnieniami i upoważnieniami jakie posiadają w celu zapewnienia prawidłowej obsługi realizowanych procesów przetwarzania danych oraz w niezbędnym czasie i zakresie.
W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usługi lub zapewnieniem jej prawidłowego świadczenia.
Informacje o realizowanych prawach podmiotu danych.

Zgłaszanie żądań realizacji praw podmiotu danych.

Zapewniam wszelkie możliwe i dostępne techniczne i organizacyjne środki, aby osoby, których dane dotyczą mogły bez przeszkód korzystać ze swoich praw. Dlatego proszę o przesyłanie wszelkich zgłoszeń i żądań dotyczących realizacji praw podmiotów danych wynikających z przepisów prawa na adres: [email protected]
Wszelkie żądania związane z realizacją Twoich praw należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych.

Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Masz prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zapewniam Ci możliwość jej wycofania w dowolnym momencie.
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przeze mnie na zasadzie prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest między innymi marketing usług, oferty i wydarzeń. W takim przypadku umożliwiam Ci również możliwość cofnięcia zgody na takie działanie lub wyrażenie sprzeciwu co do takiego działania. Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
Prawo dostępu do danych osobowych.

Masz prawo dostępu do udostępnionych nam danych osobowych. Prawo to realizuję przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępniając Ci na żądanie informacji o tym jakie dane mi dostarczyłeś – oraz jakie aktualnie posiadam.
Prawo do sprostowania danych osobowych.

Masz prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. Prawo to realizuję przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej umożliwiając Ci przekazanie informacji o zmianie Twoich danych osobowych. W przypadku, kiedy będzie to niemożliwe masz prawo żądać usunięcia.
Prawo do usunięcia danych osobowych.

Masz prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizuję na podstawie przekazanego do mnie wyraźnego żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych osobowych może skutkować zaprzestaniem świadczenia Usługi lub korzystania z udostępnionych przez nas usług i narzędzi lub usług naszych zaufanych Partnerów.
Możesz skorzystać z prawa do usunięcia danych jeżeli:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
cofasz zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej dalszego ich przetwarzania;
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.
Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem.

Możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

jeżeli kwestionujesz poprawność podanych danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych;
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych;
dane osobowe jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy, ale są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
wnosisz sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególna sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych.
Możesz skorzystać z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie to odbywa się w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – np. marketingu produktów i usług własnych.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru.

Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę związaną z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcam do bezpośredniego kontaktu: [email protected]

Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych.

Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji może w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jestem zobowiązana W takim przypadku przekażemy Ci odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem decyzji.
Informacje o obowiązku podania danych.

Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przeze mnie Usług. Stosując zasadę minimalizacji nie zbieram większej ilości danych, niż jest to niezbędne do ich realizacji.
Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia przeze mnie Usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia.
Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Zarówno strona internetowa www.frezujemy.com jak i narzędzia z których korzystam przy realizacji Usług składają się z systemów informatycznych w których zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie to może być połączone z procesem profilowania. Działania w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz profilowania mają za zadanie podnoszenie jakości oferowanych przez usług i lepszego dopasowania oferty.

Informacje o Cookies.

Cookies to rodzaj technologii, która zapisuje dane i zbiera je z urządzeń, z których korzystasz odwiedzając stronę internetową, korzystając z rozwiązań, narzędzi i Usług dostępnych za pomocą przeglądarki stron WWW lub odczytując wiadomości e-mail odwołujące się do stron internetowych (zawierające elementy graficzne).

Na stronie internetowej www.frezujemy.com możemy umieszczać fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Rozwiązania te służą nam do monitorowania jakości strony internetowej oraz oferty i ich działania oraz monitorowania zachowań Użytkowników.

Rodzaj cookies i innych technologii stosowanych na stronie WWW

Wykorzystuję pliki cookies oraz podobne technologie, żeby poprawić efektywność strony internetowej www.grazynaszatkowska.pl i oferowanych usług społeczeństwa informatycznego i zaproponować bardziej dopracowaną i dostosowaną do oczekiwań i preferencji ofertę.

Analiza danych, jakie zapisują się w wykorzystywanych systemach analitycznych oparciu o korzystanie z plików cookies i podobnych technologii pokazują, które treści są dla osób odwiedzających stronę interesujące.

Cel wykorzystania cookies i innych technologii.

Większość przeglądarek stron internetowych umożliwia blokowanie i kasowanie wszystkich lub wybranych cookies z poziomu ustawień przeglądarki lub ustawienie odpowiedniego ostrzeżenia przed zapisaniem tych informacji w systemie lub przeglądarce Użytkownika.

W przypadku, kiedy użytkownik strony www.frezujemy.com odwiedza je za pierwszym razem z danego urządzenia lub przeglądarki stron WWW prezentuję odpowiedni komunikat na dole strony o gromadzeniu i przetwarzaniu informacji na podstawie plików cookies i innych podobnych technologii.
Zmiana ustawień cookies.

W przypadku, kiedy użytkownik strony WWW nie jest zainteresowany przetwarzaniem informacji w sposób zautomatyzowany na podstawie plików cookies lub innych podobnych technologii zachęcamdo zmiany domyślnych ustawień przeglądarki.

Lista usług zaufanych Partnerów

Aktualna lista usług Dostawców usług, których skrypty są zamieszczane na stronie www.frezujemy.com w celu zapisywania informacji w cookies oraz w magazynach informacji przy wykorzystaniu innych technologii, a także do których mogę przekazywać Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.

USŁUGA

ADRES WWW

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Facebook
HotJar
Google

Call Now Button